Τω Εντιμοτάτω κυρίω Αστερίω I. Κουκούδη, τέκνω της ημών Μετριότητος εν Κυρίω αγαπητώ, χάριν και ειρήνην παρά Θεού.
Ασμένως ελάβομεν την τε από ιγ' παρελθόντος μηνός Ιουλίου επιστολήν και τον υπό της υμετέρας αγαπητής Εντιμότητος προφρόνως αποσταλέντα ημίν πρώτον τόμον του πονήματος αυτής, τιτλοφορούμενον " Οι μητροπόλεις και η διασπορά των Βλάχων ", αναφερόμενον εις την ιστορίαν των Βλάχων και αποδεικνύοντα κατά τρόπον σαφή την ελληνικήν καταγωγήν αυτών, όνπερ και μετά πολλού ενδιαφέροντος διεξελθόντες κατέθεμεν εν τη καθ' ημάς Πατριαρχική Βιβλιοθήκη.

Εις απάντησιν, δια των μετα χείρας Πατριαρχικών ημών Γραμμάτων, προαγόμεθα ίνα ευχαριστήσωμεν τη υμετέρα Εντιμότητι επί τη επικοινωνία και τη προσφορά του αξιολόγου τούτου πονήματος αυτής και, συγχαίροντες επί τη συμβολή εις την ιστορικήν έρευναν και επί τη προσπάθεια διατηρήσεως της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Γένους ημών και μεταδόσεως αυτής και εις τας νεωτέρας γενεάς, επιδαψιλεύομεν ολόθυμον την πατρικήν και Πατριαρχικήν ημών ευλογίαν, επικαλούμενοι επι την υμετέραν Εντιμότητα πανοικεί την χάριν του Θεού και το άπειρον Αυτού έλεος.

͵αϡϞθ Σεπτεμβρίου ιδ'

Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Επιστολή Παναγιωτάτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Ρώμης, Βαρθολομαίου Α'