Οι Μητροπόλεις και η διασπορά των Βλάχων
Μελέτες για τους Βλάχους - 2ος τόμος
σκληρό καπάκι 25Χ18 εκ
520 σελίδες, 10 πρωτότυποι έγχρωμοι χάρτες
224 παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες
Εκδόσεις Ζήτρος - Θεσσαλονίκη 2000

Προλογική Εισαγωγή του καθηγητή Γιάννη Ζ. Δρόσου

Περιεχόμενα

Χάρτες

Φωτογραφίες

Διάβασέ το

 

Περιεχόμενα

Α. OI ΒΛΑΧΟΙ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΙΤΕΣ ΚΑΙ MAΛΑΚΑΣΙΩΤΕΣ ΒΛΑΧΟΙ

1. Γενικά
1.1. Τα βλαχοχώρια του Ασπροποτάμου
1.2. Τα βλαχοχώρια του Μαλακασίου, (“Χώρα Μετσόβου” και Βλαχοτζουμέρκο)
2. Oι Βυζαντινοί Χρόνοι. "Η Μεγάλη Βλαχία"
3. Αναφορές για τους βλάχικους οικισμούς στον Ασπροπόταμο και το Μαλακάσι κατά τους Μεσαιωνικούς - Βυζαντινούς Χρόνους
4. Oι Οθωμανικοί Χρόνοι μέχρι τον 17ο αιώνα
5. Oι πληθυσμιακές έξοδοι τον 17ο αιώνα
5.1. Oι αιτίες των εξόδων
5.2. Προς την Ανατολική Θεσσαλία, περιοχές Κισάβου και Πηλίου
5.3. Προς την περιοχή του Ολύμπου
5.4. Προς τη Θεσσαλονίκη
5.5. Προς τη Μοσχόπολη
6. "H Χώρα Μετσόβου”. Τα προνόμια της περιοχής Μετσόβου
7. Η εποχή του 18ου αιώνα, οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη
7.1. Συνθήκες και παράγοντες της ανάπτυξης
7.2. Στοιχεία ιδιαίτερης εξέλιξης των βλαχοχωριών
8. Oι νεότεροι έξοδοι, 1769-1830
8.1. Τα γεγονότα των Ορλωφικών
8.2. Η κυριαρχία του Αλή Πασά των Ιωαννίνων
8.3. Τα χρόνια της επανάστασης του 1821
9. Ο πληθυσμός των Βλάχων στη Θεσσαλία μετά την ενσωμάτωση το 1881


Β. ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ ΤΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

1. Γενικά
1.1. Το Ζαγόρι
1.2. Τα βλαχοχώρια της Κόνιτσας
2. Οι Βυζαντινοί Χρόνοι.
3. Οι Οθωμανικοί Χρόνοι από τα 1430 μέχρι τα 1684
3.1. Γενικές συνθήκες.
3.2. Πληθυσμιακές και οικιστικές εξελίξεις και ανακατατάξεις ανάμεσα στα 1430 με 1684.
3.2.1. Το Βλαχοζάγορο
3.2.2. Ο προβληματισμός για την παλαιότερη έκταση του Βλαχοζάγορου
3.2.3. Τα βλαχοχώρια της Κόνιτσας
4. Οι Οθωμανικοί Χρόνοι από τα 1684 μέχρι τα 1868
4.1. "Η Ζαγορίσια Ομοσπονδία"
4.2. Η οικονομία των βλαχοχωριών του Ζαγορίου και της Κόνιτσας
4.3. Οι αιτίες των πληθυσμιακών εξόδων από τα βλαχοχώρια του Ζαγορίου και της Κόνιτσας, ανάμεσα στα 1769 με 1832
4.3.1. Οι έξοδοι από τη Βωβούσα.
4.3.2. Οι έξοδοι από τη Φούρκα.
5. Η μετανάστευση των νεότερων χρόνων, Β` μισό 19ου - Α` μισό 20ου αιώνα


Γ. ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ. TΑ ΒΛΑΧΟΧΩΡΙΑ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1. Γενικά
1.1. Τα ημινομαδικά βλαχοχώρια των Γρεβενών
1.2. Τα εδραία βλαχοχώρια των Γρεβενών
1.3. Οι Κουπατσαραίοι
2. Ο κτηνοτροφικός νομαδισμός των Βλάχων
3. Οι Βυζαντινοί Χρόνοι
4. Οι Οθωμανικοί Χρόνοι Α', 15ος - 17ος αι.
4.1. Η Σαμαρίνα
4.2. Το Περιβόλι
4.3. Η Αβδέλλα
4.4. Η Σμίξη
4.5. Η Κρανιά
5. Οι Οθωμανικοί Χρόνοι Β', 18ος - 19ος αι.
5.1. Οικονομικά στοιχεία
6. Οι έξοδοι ανάμεσα στα 1769 με 1832
6.1. Οι έξοδοι με τα γεγονότα της καταστροφής της Μοσχόπολης και των Ορλωφικών, 1769 - 1771
6.2. Οι έξοδοι στα χρόνια του Αλή Πασά και της ελληνική επανάστασης, 1788 - 1832
6.2.1. Οι έξοδοι από τη Σαμαρίνα
6.2.2. Οι έξοδοι από το Περιβόλι
6.2.3. Οι έξοδοι από την Αβδέλλα
6.2.4. Οι έξοδοι από τη Σμίξη
7. Η επαναστατική κίνηση του 1854 και οι έξοδοι στα μέσα του 19ου αιώνα
8. Η έξοδος των "μπατούτς" από τη Σαμαρίνα, (1856 - 1860)


Δ. ΟΙ AΡΒΑΝΙΤΟΒΛΑΧΟΙ

1. Γενικά
2. Οι Βυζαντινοί Χρόνοι
3. Οι Οθωμανικοί Χρόνοι μέχρι τα 1821
4. Oι Αρβανιτόβλαχοι στην Ήπειρο και την Αλβανία μετά τα 1821
5. Οι Αρβανιτόβλαχοι στη Μακεδονία
6. Οι Αρβανιτόβλαχοι στη Θεσσαλία
7. Οι Αρβανιτόβλαχοι στη Ρούμελη - Στερεά Ελλάδα


Ε. OI BΛΑΧΟΙ ΤΗΣ ΜΟΣΧΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
ΟΙ ΜΟΣΧΟΠΟΛΙΑΝΟΙ ΒΛΑΧΟΙ

1. Γενικά
2. Οι Βυζαντινοί Χρόνοι
2.1. Οι πρώτες αναφορές
2.2. Η Μοσχόπολη και οι Αρβανιτόβλαχοι
2.3. Η οικιστική απαρχή
3. Οι Οθωμανικοί Χρόνοι μέχρι τα 1769
3.1. Από την οθωμανική κατάκτηση μέχρι τα 1700
3.2. Τα χρόνια της ακμής, 1700 - 1769
4. Οι “καταστροφές” της Μοσχόπολης και των γύρω βλάχικων οικισμών
4.1. Οι συνθήκες της πρώτης μεγάλης “καταστροφής” του 1769
4.2. Τα γεγονότα του 1769
4.3. Τα γεγονότα του 1788
5. Τα κύματα των εξόδων
5.1. Προς τη Δυτική Μακεδονία
5.2. Προς την Κεντρική Μακεδονία
5.3. Προς την Ανατολική Μακεδονία και την Ανατολική Ρωμυλία
5.4. Προς την π.Γ.Δ.Μ. και το Κοσσυφοπέδιο - Κόσοβο
5.5. Προς την Πίνδο, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία
5.6. Προς την Αλβανία
5.7. Προς τη βόρεια Βαλκανική (Σερβία) και τα εδάφη των Αψβούργων - Αυστροουγγαρία
6. Η Μοσχόπολη και η περιοχή της μετά τις μεγάλες εξόδους


ΣΤ.ΟΙ BΛΑΧΟΙ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΟΥΣΤΙΑΝΟΙ ΒΛΑΧΟΙ

1. Γενικά
2. Οι εστίες εκκίνησης των Γραμμουστιάνων
2.1. Η Νικολίτσα
2.2. Η Άρζα
2.3. Η Δάρδα
2.4. Το Λινοτόπι
2.5. Ο Άγιος Ζαχαρίας
2.6. Η Αετομηλίτσα - Ντένισκο
2.7. Η Κιάφα
2.8. Η Γράμμουστα
2.8.1. Από τη συνοίκηση μέχρι τις πληθυσμιακές εξόδους
2.8.2. Οι πληθυσμιακές έξοδοι από τη Γράμμουστα
2.8.3. Η διαφοροποίηση των Γραμμουστιάνων
2.8.4. Η διασπορά και οι αποικίες των Γραμμουστιάνων
2.8.5. Η Φούσια και το Βετέρνικο
2.8.6. Η Γράμμουστα μετά την παρακμή της
3. Νεότεροι πληθυσμοί στην περιοχή του Γράμμου
3.1. Οι Αρβανιτόβλαχοι


Ζ. OI BΛΑΧΟΙ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1. Γενικά
1.1. Βλάχικοι οικισμοί και εγκαταστάσεις στη Δυτική Μακεδονία
1.2. Bλάχικοι οικισμοί και εγκαταστάσεις στη Νοτιοδυτική π.Γ.Δ.Μ.
1.3. Βλάχικοι οικισμοί και εγκαταστάσεις στην υπόλοιπη π.Γ.Δ.Μ.
2. Οι Bυζαντινοί Χρόνοι
3. Οι Οθωμανικοί Χρόνοι
3.1. Από τα τέλη του 14ου αιώνα μέχρι περίπου τα 1769
3.2. Οι Βλάχοι και οι Μιγιάκοι
3.3. Από τα 1769 μέχρι τα 1912
3.3.1. Οι έξοδοι από τη Μοσχόπολη, την περιοχή της και την περιοχή του Γράμμου. Ενίσχυση παλαιότερων βλάχικων οικισμών δημιουργία νέων
3.3.2. Πληθυσμιακές ανακατατάξεις στα χρόνια του Αλή Πασά των Ιωαννίνων και μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα
3.3.3. Μεταναστευτικές κινήσεις κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα και μέχρι το 1912
4. Οι Βλάχοι πρόσφυγες της Πελαγονίας μετά τα 1912